مراسم گرامیداشت روز جهانی

در این مراسم كه همزمان با روز جهانی اندازه شناسی برگزار می‌شود، متخصصان و كارشناسان اندازه‌گیری سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران راهكارهای برقراری سیستم‌های اندازه‌گیری جهانی را در كشورمان بررسی می كنند.

برای استقرار اندازه شناسی، اوزان و مقیاس سازمان بین‌المللی اندازه شناسی‪OIML‬ در سال ‪ ۱۹۵۵‬بعنوان یك سازمان پیمان همكاری بین دولتها تشكیل شد.

تدوین توصیه نامه‌های مختلف اندازه شناسی، ارتقا و توسعه اندازه شناسی قانونی در جهان، انتشار اطلاعات فنی در رابطه با اندازه شناسی از اهداف تشكیل سازمان بین‌المللی اندازه شناسی در حوزه اسانداردسازی است.